Română | Engleză

Regimul juridic al strainilor in Romania

Lege nr. 136 din 29/12/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1. - În România, activitatea de asigurare se desfăşoară sub forma asigurărilor de viaţă şi a celor generale, facultative sau obligatorii, în condiţiile legii.
Art. 1. a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 172/2004 începând cu 29.05.2004.

Art. 1 1. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1. contractant al asigurării - persoana care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare;
2. vehicul - orice mijloc de transport, cu sau fără propulsie proprie, destinat deplasării pe uscat, inclusiv orice tip de remorcă, indiferent dacă este cuplată sau nu, excepţie făcând cele care se deplasează pe şine, bicicletele sau vehiculele cu tracţiune animală;
Punctul 2. a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 304/2007 începând cu 22.11.2007.
3. persoană păgubită - persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă;
4. prejudiciu - efectul negativ suferit de persoana păgubită prin producerea unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă;
5. Birou Naţional - organizaţie profesională, constituită în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU, şi care grupează societăţile de asigurare care sunt autorizate într-un stat să practice asigurarea de răspundere civilă auto;
6. Biroul Asigurătorilor de Vehicule din România - biroul naţional din România;
Punctul 6. a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 304/2007 începând cu 22.11.2007.
7. limitele teritoriale de acoperire ale asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule:
a) teritoriul României;
b) teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinând Spaţiului Economic European;
c) teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre ale Uniunii Europene în care nu există birou naţional;
Punctul 7. a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 304/2007 începând cu 22.11.2007.
8. Carte Verde - document internaţional de asigurare emis în numele biroului naţional, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU;
9. franşiză - partea din prejudiciu suportată de persoana păgubită, stabilită ca valoare fixă sau procent din despăgubirea totală prevăzută în contractul de asigurare.
Punctul 9. a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 61/2005 începând cu 10.10.2005.
10. vigneta - autocolant care se aplică pe parbrizul vehiculului sau în alt loc vizibil din exterior, care atestă existenţa unei poliţe de asigurare RCA pentru vehiculul respectiv, eliberat împreună cu poliţa de asigurare RCA.
Punctul 10. a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 304/2007 începând cu 22.11.2007.
Art. 1 1. a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 61/2005 începând cu 10.07.2005.

Art. 2. - În asigurarea facultativă raporturile dintre asigurat şi asigurător, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de asigurare.

Art. 3. - În asigurarea obligatorie raporturile dintre asigurat şi asigurător, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi sunt stabilite prin lege.
Art. 3. a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 172/2004 începând cu 29.05.2004.

Art. 4. - În sensul prezentei legi, este obligatorie asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule, precum şi tramvaie, în limitele teritoriale de acoperire.
Alineatul a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 304/2007 începând cu 22.11.2007.
Art. 4. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 61/2005 începând cu 10.07.2005.


Art. 5. - Asigurarea obligatorie se practică:
a) de către societăţile de asigurare din România autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
b) de către societăţile de asigurare autorizate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene care desfăşoară activitate în România conform dreptului de stabilire şi liberei circulaţii a serviciilor.
Societăţile de asigurare care au dreptul să practice asigurarea obligatorie conform alin. 1, la cererea potenţialului asigurat, încheie asigurarea eliberând un înscris doveditor.
Art. 5. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 61/2005 începând cu 10.07.2005.

Art. 6. - Operaţiunile de reasigurare completează activitatea de asigurare prin cedarea şi primirea unor riscuri pe piaţa internă şi internaţională de asigurări. Abrogat prin punctul 5. din Lege nr. 172/2004 începând cu 29.05.2004. În operaţiunile de reasigurare, raporturile dintre reasigurat şi reasigurător, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de reasigurare.

Art. 7. Abrogat prin punctul 6. din Lege nr. 172/2004 începând cu 29.05.2004.

Art. 8. - Avizarea şi constatarea producerii riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea şi plata despăgubirilor ori a sumelor asigurate se efectuează în condiţiile legii şi ale normelor adoptate în baza legii de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru asigurările obligatorii, sau ale contractului de asigurare, în cazul asigurărilor facultative. Pentru evenimentele în care au fost implicate două vehicule, din care au rezultat numai pagube materiale, avizarea societăţilor din domeniul asigurărilor se poate face şi în baza unui formular tipizat, eliberat de societăţile din domeniul asigurărilor, denumit constatare amiabilă de accident, în care conducătorii vehiculelor respective consemnează circumstanţele producerii evenimentului, datele personale de identificare a vehiculelor implicate, precum şi a propriilor asigurători. Forma, dimensiunile, conţinutul, precum şi procedurile privind utilizarea formularului tipizat se stabilesc prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 8. a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 304/2007 începând cu 22.11.2007.


Download